Åp 13:01-18. Dyrets merke

  Åp 13:01-18. Dyrets merke

  Dette synet viser hvordan Djevelen vil føre krig imot de kristne den siste tiden før Jesu gjenkomst. Det skjer via et satanisk og forførende verdensrike med Dyret (Antikrist) i spissen, og riket gis verdensmakt i 3 og 1/2 år. Det vil være hard forfølgelse av de kristne som nekter å tilbe denne herskeren, og som nekter å ta imot Dyrets merke på sin høyre hånd eller på sin panne. 

  Bilde: Unsplash

   

   

  Vi har i forrige innlegg sett på kapittelet om den store ildrøde dragen. På denne måten har Åpenbaringsboken minnet oss om en åndelig sannhet, som er at den som hører Jesus til i troen har en mektig fiende her i verden. 

   

  Et verdensrike

  I denne delen skal vi se at denne verdens fyrste, Djevelen, stiger opp fra avgrunnen på en spesiell måte i den siste tiden før Jesu gjenkomst. Nærmere bestemt kommer han i form av et verdensrike med "ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene".

  Dette verdensriket er også beskrevet i Daniels bok, hvor det står på følgende måte: "Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn. Jeg betraktet hornene, og se! – enda et horn. Et lite horn skjøt opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord", Dan 7:7-8.

  Altså er dette riket forutsagt av profeten Daniel mange århundrer før apostelen Johannes mottar Jesu Kristi åpenbaring mens han er på øya Patmos. 

   

  Et rike med rovdyrets kjennetegn

  Dette verdensriket har mange av rovdyrets kjennetegn. Det skal altså være et brutalt rike som ikke tar hensyn. Det vil ikke vike tilbake for å bruke vold og drap som strategi for å nå sine mål.

  Vi ser også at det er et rike med en iboende bespottelse av Gud. For det står at "på hodene sto det navn som var en spott mot Gud".

  Detaljene i hva disse hodene, kronene, og hornene representerer, vil vi ikke spekulere på her. Men vi slår fast at dette riket kommer til å reise seg i tiden før Jesu gjenkomst. Det er fast besluttet i Guds råd. Som vi leser tidligere i Daniels bok: Gud er den som "avsetter konger og som innsetter konger", Dan 2:21

   

  Menneskene gir Djevelen æren

  Vi vet at Djevelen ofte plagierer Gud. På denne måten spotter han Herren, samtidig som han forfører folkene. Her leser vi at han også plagierer Jesu oppstandelse. For det står skrevet: "Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget."

  Dette mirakelet fører til at menneskene lar seg lure. Og uten at de skjønner det så gir de Djevelen ære - altså han som kalles dragen. Det står om dette: "De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret". På denne måten går de imot Guds ord, som sier om Jesus at "ham tilhører herligheten og makten i evighet", 1. Pet 4:11.

  Nettopp fordi denne kongen (altså "dyret") som skal stå fram, er imot og istedenfor Jesus - avslører Bibelen at hans rette navn er Antikrist. Han blir et annet sted omtalt som "den lovløse" (2. Tess 2:9). Det står at han "fikk en munn som talte store og spottende ord, og [han] fikk makt til å holde på i 42 måneder." Denne perioden har vi lest om tidligere i Åpenbaringsboken og den kalles ofte den antikristelige periode.

   

  En brutal verdenshersker

  Det er påtakelig at mens Jesus kalles menneskesønnen, blir hans motsetning (Antikrist) her kalt for "dyret". Dette mennesket vil være så ribbet for menneskelighet at Bibelen kaller ham ved hans rette navn: Et dyr!

  Som vi leser utifra vår tekst skal Antikrist være en brutal verdenshersker. Det står om ham at han "fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og [han] fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner". Altså skal han underkue de kristne, og han skal også få enorm politisk makt i verden.

  Derfor gjelder det at de som hører Jesus til lar seg advare. "Den som skal i fangenskap, må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverd, må dø for sverd. Her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro".

  Mange vil altså måtte smake martyriet under hans regjeringstid. Heldigvis skal denne ha en begrenset varighet. 

   

  Den sataniske treenighet

  Vi leser i dette kapittelet også om det vi kan kalle Satans plagiat på den treenige Gud.

  For Djevelen (som er en fallen engel), allierer seg med mennesker som han "gir makt" for å tjene hans egen sak. For det første gir han makt til Dyret (altså til et menneske som Bibelen gir til kjenne som Antikrist). Dette skjer på en lignende måte som Faderen gir makt til Sønnen. For det andre bruker Djevelen et annet menneske (her kalt et annet "dyr", ofte omtalt som "den falske profet") til å få "jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget". Altså: Djevelen delegerer denne oppgaven på en måte som plagierer Den Hellige Ånds gjerning, som jo nettopp peker på Jesus.

  Altså kan vi oppsummere (se Åp 16:13):

  • Satan (dragen) selv plagierer Gud Fader ved å gjøre seg til gud
  • Antikrist (det første dyret) plagierer Jesus Kristus ved å være den som får banesåret sitt legt - og som slik framstår som en falsk Kristus
  • Den falske profet (det andre dyret) plagierer Den Hellige Ånd ved å vitne om og få mennesker til å ære Antikrist

  Og slik Guds ord stadfestes med tegn og under (Mark 16:20), slik plagierer Satan også dette. Den falske profet "forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste".

  Kort sagt: Det er dypt tragisk at menneskene skal la seg lure av dette! Dobbelt tragisk er det fordi det hele er forutsagt før det skjer gjennom Åpenbaringsbokens profetier. Bibelen avslører imidlertid at det er fordi de "ikke tok imot og elsket sannheten" at de rammes av denne villfarelsen (2. Tess 2:10).

   

  Dyrets bilde

  Videre hører vi om et mystisk bilde av dyret (altså et "bilde" av mennesket Antikrist). Det står at den falske profet "fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde". Det vil altså være tale om en form for avgudsdyrkelse!

  I tidligere tider må denne profetien ha virket umulig - nemlig at noen skal kunne "blåse liv i dyrets bilde". Men etter at vi har fått tv og internett, er det ikke så vanskelig å se for seg noe i denne retning lengre. 

  Med framveksten av kunstig intelligens har det hele ikke bare blitt et mulig scenario, men selv ikke-kristne mennesker har begynt å frykte denne teknologien. I 1999 skrev Raymond Kurzweil boken "The Age of Spiritual Machines", eller "Den åndelige maskinens tidsalder". Han pekte fram i mot hva som er i vente med tanke på nettopp kunstig intelligens. Det er tale om framveksten av en teknologi som inntar en posisjon med stor makt over menneskenes liv, og som samtidig står utenfor - eller over - menneskets herredømme. 

  Ja, her blir kristne utfordret på vårt verdensbilde. Har vi blitt så skadet av den materialistiske tankegangen i vårt samfunn, at vi ikke ser at denne verdens fyrste, Djevelen, fremdeles lever i beste velgående? Jo, han lever, og det er til og med profetert at han skal få en særlig makt i tiden før Jesus kommer igjen. I denne avsluttende kamp skal den moderne teknologien innrettes på en slik måte at mennesker tvinges til å ta stilling: Vil en bøye seg for denne verdens gud, eller være lydig mot den eneste levende Gud - slik Daniel ble tvunget til i det babylonske riket.

   

  Dyrets merke

  Det står nemlig at "dyrets bilde (...) tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen." Og videre: "ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

  Også dette har i alle tider blitt oppfattet som et fullstendig ubegripelig mysterium. I en årrekke har det vært kjent at denne typen teknologi nå eksisterer. Se video under. Med andre ord viser denne utviklingen at Guds profetier ikke er uvirksomme, men at grunnen beredes steg for steg for at hver enkelt av profetiene en dag skal bli oppfylt.

   

   

  Hvem Antikrist er vet vi ikke ennå. Men han skal være et menneske! Og en dag skal det være mulig å bekrefte hans identitet gjennom å regne ut tallverdien av hans navn. "For det er et menneskes tall, og tallet er 666."

  At det er tre ganger et seks-tall, understreker for oss at dette er et menneske. For i bibelsk symbolikk står tallet 6 for mennesket, og når dette gjentas tre ganger - er det en sterk bekreftelse for symbolet. 

  Det er ikke enkelt å skulle prøve å finne ut hvem Antikrist kan være før Gud åpenbarer det for oss. Det vil skje gjennom at denne personen bekrefter sentrale profetier som avslører ham (se f.eks 2. Tess 2:4), og det vil da også være mulig å beregne hans tall.

  Inntil da gjør vi lurt i å ha stor ydmykhet i forhold til å prøve å forutsi hvem Antikrist er.

   

  La oss søke Herren

  For oss som er kristne er vår oppgave nå ikke å ha vårt hjerte vendt imot vår fiende, men å vende oss til den levende Gud. Vannene er i ferd med å skilles. "På den dag skal det igjen bli synlig hvem som frykter Herren", står det (omtrentlig).

  Ja, tiden er inne for å våkne fra den rus som denne verden gir. Den rus som søker hjertets dype tilfredsstillelse i denne verden og i denne  verdens ting. Men Guds ord sier: "Søk det som er der oppe" (Kol 3:1). Vi må ha vår skatt i himmelen, der tyver ikke bryter seg inn, og møll eller rust tærer (Matt 6:20-21).

  Nå er tiden for å bøye seg for Guds ord, som sier at vi er kalt i hans tjeneste. For som Jesus sa: "Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide", Johannes 9:4. Men for den som kjenner Han som er verdens lys, Jesus Kristus, skal ingen ting av det som er forutsagt skremme oss.

  Jesus forbyr oss å la oss skremme: "Se til at dere ikke lar dere skremme," sier han (Matt 24:6). La oss være lydige også mot dette ordet. La oss si som Kong David: "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?", Salme 27:1.