Gud utruster oss

  Gud utruster oss

  Når vi lar Jesus være vår hyrde, vil Gud selv utruste oss til å være hans disipler. "Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. (...) Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld", Salme 23:1-4. "Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje", Hebr 13:20-21.

  Det er et Guds verk når vi utrustes til tjeneste for ham. "For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje", Fil 2:13.

  Gud gir oss sin Hellige Ånd ved troen på Jesus. Vi får et nytt hjerte. "Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte", Esekiel 36:26. "...jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd", Joh 14:16-17.

  Vår kamp er ikke imot mennesker, men imot ondskapens åndehær. Gud utruster oss med alle våpen vi trenger for å seire. "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt", Ef 6:12-13.

  Når vi blir i Jesus bærer vi frukt som er etter hans behag. "Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt", Joh 15:4-5. "Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse", Gal 5:22.

  Vi er utvalgt av Gud til å være hellige. "Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet", Kol 3:12. "For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig", 1. Pet 1:16.

  Jesus vil være med oss alle dager. "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" Matt 28:19-20.